الا یا ایها الساقی

الا یا ایها الساقی! ز می پر ساز جامم را
که از جانم فرو ریزد هوای ننگ و نامم را

از آن می ریز در جامم که جانم را فنا سازد
برون سازد ز هستی هسته‌ی نیرنگ و نامم را

دریافت طرح
اشتراک الا یا ایها الساقی
کلیدواژه:
شعر