به کشور خدمت کنید...

به اسلام خدمت کنید و به کشور خودتان خدمت کنید. شما وکیل مردمی هستید که همه اسلام را می‌خواهند، و همه کشور خودشان را می‌خواهند. و شما باید برای این ملت خدمت بکنید، به آن چیزی که شما را وکیل کرده است خدمت بکنید. اگر انحراف پیدا کنید بر خلاف ملت، خیانت کرده‌اید به وکالتی که دارید. ۴ خرداد ۱۳۵۹

دریافت طرح
اشتراک به کشور خدمت کنید...
کلیدواژه:
خدمت به کشور