با هیچ کدامتان عقد اخوت نبستم

من اعلام می‌کنم به همه کسانی که دست‌اندرکارند، من با هیچ کدامتان عقد اخوت نبستم. و اگر عقد اخوت هم بسته بودم، خلاف می‌کردید، می‌گفتم.
اصلاح بکنید خودتان را. ۱۰ تیر ۱۳۶۳

دریافت طرح
اشتراک با هیچ کدامتان عقد اخوت نبستم
کلیدواژه:
اصلاح نفساصلاح جامعهاصلاح امور