با هیچ کدامتان عقد اخوت نبستمبا هیچ کدامتان عقد اخوت نبستماگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شوداگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شودحفظ آزادی در گرو استقلال دانشگاهحفظ آزادی در گرو استقلال دانشگاه عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی