تعارض بین النضال والرخاء

ان اولئک الذین یتصورون عدم تعارض النضال من اجل استقلال و حریه المستضعفین و المحرومین، مع الراسمالیه و طلب الرخاء؛ إنما یجهلون ابجدیه النضال. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

آنها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانه‌اند. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

Those who imagine that struggle along the path of independence and freedom of the downtrodden and deprived people of the world is compatible with capitalism and welfare-seeking are alien to the alphabet of struggle. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک تعارض بین النضال والرخاء
کلیدواژه: