مساجد مجللة و منائر مزینة

ان السیره المظلمه لحکام الدول الإسلامیه تعتبر وصمه عار تعکس تزاید آلام و معاناه الإسلام والمسلمین. إن نبی الإسلام لیس بحاجه إلی مساجد مجلله و منائر مزینه. و انما کان ینشد مجد و عظمه اتباعه الذین باتوا یعانون من الذل و الهوان بسبب السیاسات الخاطئه للحکام و العملاء. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

کارنامه سیاه و ننگین حاکمان بی‌درد کشورهای اسلامی حکایت از افزودن درد و مصیبت بر پیکر نیمه جان اسلام و مسلمین دارد. پیامبر اسلام نیازی به مساجد اشرافی و مناره‌های تزئیناتی ندارد. پیامبر اسلام دنبال مجد و عظمت پیروان خود بوده است که متاسفانه با سیاستهای غلط حاکمان دست نشانده به خاک مذلت نشسته‌اند. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

The black and shameful record of the impotent rulers of the Muslim countries speaks of the exacerbation of the suffering and agony of the half-dead body of Islam and the Muslims. The Prophet is not in need of aristocratic mosques and decorative minarets. The Prophet of Islam has been aiming at the honor and dignity of his followers, who unfortunately have been in wretchedness due to the wrong policies of the puppet governments. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک مساجد مجللة و منائر مزینة
کلیدواژه: