دلش برای اسلام بتپد

حالا البته تسبیح هم دستش ممکن است بگیرد و خیلی هم فریاد اسلام بزند، من ببینم دیروز چه جور بوده. باید این‌ها را بشناسند. اشخاصی که برای اسلام دلشان می‌تپد آنها را تعیین کنند. 7 تیر 1358

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک دلش برای اسلام بتپد
کلیدواژه:
انتخابات و معیارهای انتخابرئیس جمهور باید