مکتبی باشد و در خط اسلاممکتبی باشد و در خط اسلامکشور را اسیر قدرت‌های بزرگ نکندکشور را اسیر قدرت‌های بزرگ نکندبازیگر غرب و شرق نباشدبازیگر غرب و شرق نباشداز اشراف نباشداز اشراف نباشدمنفعت کشور را بر منفعت خود مقدّم بداردمنفعت کشور را بر منفعت خود مقدّم بداردبرای خدمت به مستضعفین آمده باشدبرای خدمت به مستضعفین آمده باشداز تشر دشمنان نترسداز تشر دشمنان نترسددلش برای اسلام بتپددلش برای اسلام بتپددلش برای طبقه ضعیف بسوزددلش برای طبقه ضعیف بسوزد انتخابات و معیارهای انتخاب صفحه 2