مقدراتتان را به روشنفکرهایی که اسلامی نیستند، نسپاریدمقدراتتان را به روشنفکرهایی که اسلامی نیستند، نسپاریدنمایندگانی انتخاب کنید که دلسوز طبقه مستضعف باشندنمایندگانی انتخاب کنید که دلسوز طبقه مستضعف باشنداحتمال انحراف می بینید، رای ندهیداحتمال انحراف می بینید، رای ندهیدخوف دارم که با تبلیغات، آرا به طرفداران اجانب جلب شودخوف دارم که با تبلیغات، آرا به طرفداران اجانب جلب شودبه معتقدین واقعی جمهوری اسلامی رای دهیدبه معتقدین واقعی جمهوری اسلامی رای دهیدکسانی را انتخاب کنید که از تَشَرِ اجانب نترسند کسانی را انتخاب کنید که از تَشَرِ اجانب نترسند هشدار انتخاباتی امام روح اللههشدار انتخاباتی امام روح اللههمه باید پای صندوق ها برویمهمه باید پای صندوق ها برویماز تجربه تلخ روی کار آمدن "انقلابی نماها" عبرت بگیریداز تجربه تلخ روی کار آمدن "انقلابی نماها" عبرت بگیرید انتخابات و معیارهای انتخاب صفحه 2