از تشر دشمنان نترسد

کسانیی را که انتخاب می‌کنید باید مسائل را تشخیص دهند، نه از افرادی باشند که اگر روس یا آمریکا یا قدرت دیگری تشری زد بترسند، باید بایستند و مقابله کنند. 12 دی 1362

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک از تشر دشمنان نترسد
کلیدواژه:
انتخابات و معیارهای انتخابرئیس جمهور باید