از اشراف نباشد

دنبال اشراف نمی‌رویم که اشراف را تعیین کنیم، دنبال آدم صالح می‌رویم. این آدم صالح وقتی که در راس واقع شد، این آدم صالح دولتِ صالح پیش می‌آورد. 10دی 1357

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک از اشراف نباشد
کلیدواژه:
انتخابات و معیارهای انتخابمخالفت با اشرافیگریدوری از اشرافیت گراییرئیس جمهور باید