مکتبی باشد و در خط اسلام

دنبال این باشید که یک نفر صد در صد مکتبی، اسلامی، در خط اسلام، برای ریاست‌جمهور انتخاب کنید. 11 تیر 1360

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک مکتبی باشد و در خط اسلام
کلیدواژه:
انتخابات و معیارهای انتخابارزشهای اسلامیرئیس جمهور باید