تغییر قلوب

و ما از خدا می‌خواهیم که قلوب ما را تغییر دهد. ما بفهمیم که برای چی در این دنیا آمدیم و باید چه بکنیم و چه جور برویم از این دنیا. 01 فروردین 1365

ونسا ل الله ان یغیر قلوبنا لنفهم سبب مجیئنا الی هذه الدنیا وما یجب علینا فعله وبای صوره نرحل عن هذه الدنیا. ۱۰ رجب ۱۴۰۶ 

We implore God to change our hearts. We should understand for what purpose we came to the world, what we are supposed to do and how we should depart from this world. March ۲۱, ۱۹۸۶

دریافت طرح
اشتراک تغییر قلوب
کلیدواژه:
امام خمینینوروز