اختلاف از شیطان استاختلاف از شیطان استدر میخانه گشودند و چنین غوغا شددر میخانه گشودند و چنین غوغا شددست‌های ناپاکدست‌های ناپاکامام بزرگوار ما | مباحثه‌های پدر و پسرامام بزرگوار ما | مباحثه‌های پدر و پسرمعتکف گشتم از این پَس بدر پیر مُغانمعتکف گشتم از این پَس بدر پیر مُغانجز سر کوی‌ تو، ای‌ دوست! ندارم جاییجز سر کوی‌ تو، ای‌ دوست! ندارم جاییسراسر مجاهدتسراسر مجاهدتبرای خدابرای خداموقعیت شناسیموقعیت شناسی امام خمینی صفحه 2