خشکانیدن ریشه‌های سرمایه‌داریخشکانیدن ریشه‌های سرمایه‌داریشفاعتش خواهم کردشفاعتش خواهم کردخطبه‌های تاثیرگذارخطبه‌های تاثیرگذارسپاه برای ایران و اسلام مفید استسپاه برای ایران و اسلام مفید استاگر سپاه نبود، کشور هم نبوداگر سپاه نبود، کشور هم نبوداز قول من بگویید ایشان بیایند به جای آقای مطهریاز قول من بگویید ایشان بیایند به جای آقای مطهریما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیمآمریکا شیطان بزرگ استآمریکا شیطان بزرگ استمدافعان حرممدافعان حرم امام خمینی صفحه 2