شفاعتش خواهم کردشفاعتش خواهم کردسپاه برای ایران و اسلام مفید استسپاه برای ایران و اسلام مفید استاگر سپاه نبود، کشور هم نبوداگر سپاه نبود، کشور هم نبوداز قول من بگویید ایشان بیایند به جای آقای مطهریاز قول من بگویید ایشان بیایند به جای آقای مطهریما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیمآمریکا شیطان بزرگ استآمریکا شیطان بزرگ استمدافعان حرممدافعان حرممیزان تروریستی آمریکاستمیزان تروریستی آمریکاستدولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شددولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد امام خمینی صفحه 2