الوعد الإلهی

فإن اللّه تبارک وتعالی قد وعد بانّ المستضعفین سیرثون الارض، وان المستکبرین سیهلکون . ونحن إنما نهضنا اعتماداً علی ذلک. وسندعم جمیع الشعوب المظلومه. ویجب علی جمیع الشعوب المظلومه ان تطرد الظالمین من صفحه الوجود والتاریخ. ۶ محرّم ۱۴۰۰

خدای تبارک و تعالی اراده فرموده است که زمین را به مستضعفین بدهد، و مستکبرین را از صحنه تاریخ خارج بکند. و ما ابتداست که قیام کردیم برای این معنا. و تمام ملتهای مظلوم را پشتیبانی می‌کنیم. و تمام ملتهای مظلوم باید ظالمها را از صفحه روزگار و از تاریخ بیرون برانند. ۵ آذر ۱۳۵۸

God, the Almighty, has decided to grant the deprived with the earth and annihilate aggressors and the arrogant. Now we are the first who has up risen. We will support the oppressed nations, and the oppressed nations should destroy the tyrants and drive them out of history. November ۲۶, 1979

دریافت طرح
اشتراک الوعد الإلهی
کلیدواژه: