مخالفت با اشرافیگری

مگر می خواهند کورش را وارد ایران کنند