مخالفت با اشرافیگری

مگر می خواهند کورش را وارد ایران کنند
حوزه به فقه اهمیت بیشتری بدهد‏