اجازه دخالت نمی دهیم...اجازه دخالت نمی دهیم...ما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمهشدار انتخاباتی امام!هشدار انتخاباتی امام!اتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیداتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیدهیاهوهای شیطان بزرگهیاهوهای شیطان بزرگپشتیبان شما خداستپشتیبان شما خداستاین اقتصاد را سالم کنیداین اقتصاد را سالم کنیدپیام به برادران عرب و مسلمانپیام به برادران عرب و مسلماننمی‌خواهند باهم متحد شویدنمی‌خواهند باهم متحد شوید ابرقدرتها صفحه 2