قدرت اسلامقدرت اسلامحفظ قدرت ایمانحفظ قدرت ایماناجازه دخالت نمی دهیم...اجازه دخالت نمی دهیم...ما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمهشدار انتخاباتی امام!هشدار انتخاباتی امام!اتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیداتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیدهیاهوهای شیطان بزرگهیاهوهای شیطان بزرگپشتیبان شما خداستپشتیبان شما خداستاین اقتصاد را سالم کنیداین اقتصاد را سالم کنید ابرقدرتها صفحه 2