اعتماد به همت جواناناعتماد به همت جوانانما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمایران جای تاخت و تاز دشمنان نیستایران جای تاخت و تاز دشمنان نیستبا قدرتمندی پیش برویدبا قدرتمندی پیش بروید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی