اعتماد به همت جوانان

ما باید این را بفهمیم که همه چیز هستیم و از هیچ کس کم نداریم. ما که خودمان را گم کرده بودیم باید این «خودِ» گم کرده را پیدا کنیم و این فکر که بر ما تحمیل شده بود که «اگر دست خارج کوتاه شود، می‌میریم» را با تمام قدرت از بین ببریم. 23 مهر 1360


هی اننا یجب ان نفهم باننا نملک کل شی ولاینقصنا شئٌ إننا فقدنا «الذات» ویجب علینا ان نجد هذه «الذات» المفقوده. وان نقضی علی الفکره التی فرضت علینا حیث قیل لنا بانه إذا ما قطعت ایدی الاجنبی فاننا سنموت. ۱۶ ذی الحجه ۱۴۰۱


we should understand that we are everything and are not inferior to others. We who lost ourselves, must try to find ourselves and get rid of the notion that" if foreign hands stop helping us, we would die". October ۱۵, ۱۹۸۱ 

دریافت طرح
اشتراک اعتماد به همت جوانان
کلیدواژه:
جواناناستقلالجوانان پس از انقلاباقتدارملیوابستگیوابستگی به دنیاما میتوانیمقدرت جمهوری اسلامیقدرتکروناواکسن