توجه نفس به مادیاتتوجه نفس به مادیاتعظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان استعظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی