توجه نفس به مادیات

توجه و تعلق نفس به مادیات، انسان را از کاروان انسانها بازمی‌دارد، و بیرون رفتن از تعلقات مادی و توجه به خدای تبارک و تعالی انسان را به مقام انسانیت می‌رساند. انبیا برای همین دو جهت آمده بودند: بیرون کردن مردم از تعلقات، و تشبث به مقام ربوبیت. ۳ تیر ۱۳۵۸

تعلّق النّفس بالمادیات یُخرج الإنسان من موکب البشر، والنجاه من جواذب الماده والتفاته إلی اللّه -تبارک وتعالی- یرفعانه إلی مقام الإنسانیه. ولهاتین الغایتین جاء الانبیاء لإخراج الناس من التعلّقات، وللتمسک بمقام الربوبیه. ۲۹ رجب ۱۳۹۹

The attention and attachment of the self to material things precludes one from the caravan of humanity, while the severance of material attachments and turning to God, the Blessed and Exalted, takes one to the station of humanity. The prophets had come for these two reasons: to free man from his worldly attachments, and to tie him firmly to the seat of divinity. June 24, 1979

دریافت طرح
اشتراک توجه نفس به مادیات
کلیدواژه:
اخلاقنفساصلاح نفستربیت انسانمادیاتتزکیه نفسانسانیت