حفظ شوون اسلامی در تبلیغاتحفظ شوون اسلامی در تبلیغاتتبلیغ برای خود یا اسلام؟تبلیغ برای خود یا اسلام؟اگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کنداگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کندخوف دارم که با تبلیغات، آرا به طرفداران اجانب جلب شودخوف دارم که با تبلیغات، آرا به طرفداران اجانب جلب شودنظر امام خمینی درباره‌ی تعدد نامزدهای انتخاباتینظر امام خمینی درباره‌ی تعدد نامزدهای انتخاباتی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی