ما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمتوصیه به کشورهای اسلامیتوصیه به کشورهای اسلامیکلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ ارضٍ کربلاءکلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ ارضٍ کربلاء عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی