هشدار میدهیم...هشدار میدهیم...توصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به محرومان و مستضعفاناعمالشان بر خلاف حکومت اسلامی استاعمالشان بر خلاف حکومت اسلامی استپایداری و اتحاد دولتهای اسلامیپایداری و اتحاد دولتهای اسلامیجهاد برای فلسطینجهاد برای فلسطیندعوت به اتحاددعوت به اتحادبرنامه ما، وحدت کلمه مسلمینبرنامه ما، وحدت کلمه مسلمیناختلاف مذهبی بین دولت‌های اسلامیاختلاف مذهبی بین دولت‌های اسلامی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی