هشدار میدهیم...

ما مجدداً به دولتهای منطقه هشدار می‌دهیم که بیش از این برای نجات یک سبع جنایتکار که اگر فرصت یابد منطقه را به آتش می‌کشد، زحمت نکشید و خود را به غرقاب هلاکت دچار نکنید. و وعده‌های امریکا و دیگران شما را غافل نکند که با ادامه کمک به دشمن اسلام ممکن است برای ملت و دولت ایران تکلیفی پیش آید که ما میل به آن نداریم.
 22 بهمن 1361

دریافت طرح
اشتراک هشدار میدهیم...
کلیدواژه:
آمریکادولتدولت های منطقهرابطه با آمریکا