ما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمپیروزی نزدیک استپیروزی نزدیک استپیروزی مطلقپیروزی مطلقنوید پیروزینوید پیروزیچشیدن طعم پیروزیچشیدن طعم پیروزیشکست همه مسلمین در همه اعصارشکست همه مسلمین در همه اعصاراین اقتصاد را سالم کنیداین اقتصاد را سالم کنیددریچه‌های نور و امیددریچه‌های نور و امیدهدیه الهیهدیه الهی پیروزی صفحه 2