سال پیروزی هاسال پیروزی هاصُبح اُمّید، همه ظلمت شب باطل کردصُبح اُمّید، همه ظلمت شب باطل کرد22 بهمن روز پیروزی22 بهمن روز پیروزیما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمپیروزی نزدیک استپیروزی نزدیک استپیروزی مطلقپیروزی مطلقنوید پیروزینوید پیروزیچشیدن طعم پیروزیچشیدن طعم پیروزیشکست همه مسلمین در همه اعصارشکست همه مسلمین در همه اعصار پیروزی صفحه 2