در امتداد تاریخدر امتداد تاریخخطبه‌‎های تاریخیخطبه‌‎های تاریخیپیشوایان صبرپیشوایان صبربرای عدالتبرای عدالتتکلیف آزادمردانتکلیف آزادمردانهدف قیامهدف قیامفداکاری و خونفداکاری و خونجلوگیری از ظلم و فسادجلوگیری از ظلم و فسادجهاد در راه خدا و برای خداجهاد در راه خدا و برای خدا قیام عاشورا صفحه 2