تحکیم وحدت

اسلام این قدر برای اجتماع و برای وحدت کلمه، هم تبلیغ کرده است و هم عمل کرده است؛ یعنی، روزهایی را پیش آورده است که با خود این روزها و انگیزه این روزها تحکیم وحدت می‌شود مثل عاشورا و اربعین. ۲۵ آذر ۱۳۶۰

لقد دعا الإسلام إلی وحده الصف کثیراً و طبق ذلک عملیاً حیث ان هناک ایاماً تسبب تعزیز الوحده مثل عاشوراء و اربعینیه الإمام الحسین. ۱۹ صفر ۱۴۰۲

Islam has done a lot and preached a lot for the communal unity and unity of expression, that is it has days to ensure unity of expression such as Ashoura and Arbaeen. 16 December 1981

دریافت طرح
اشتراک تحکیم وحدت
کلیدواژه:
امام خمینیجهان اسلامقیام عاشوراعزاداری سیدالشهدا (ع)اسلاموحدت جهان اسلاموحدت و ضرورت آنوحدتعزاداریمحرم و عاشوراعزاداری، روضه خوانی و فلسفه آنسخنرانی امام خمینی درباره وحدتامام خمینی و وحدتاربعین حسینیزیارت اربعین