حفظ قدرت ایمانحفظ قدرت ایمانجوانان عزیز لبنانجوانان عزیز لبنانتوانایی به زانو درآوردن توسط ایمانتوانایی به زانو درآوردن توسط ایماناین اقتصاد را سالم کنیداین اقتصاد را سالم کنیداین پیروزی مربوط به خدا بوداین پیروزی مربوط به خدا بودضرورت حفظ ایمانضرورت حفظ ایمان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی