مردم لمس کنند که برای خدمت آمدیدمردم لمس کنند که برای خدمت آمدیدکارمندان امام زمان(ع)کارمندان امام زمان(ع)بسیج سازندگیبسیج سازندگی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی