روز جهانیروز جهانیرژیم غاصبرژیم غاصبرژیم نژاد پرسترژیم نژاد پرستنه به سازشکارینه به سازشکارینابودی ستمگراننابودی ستمگرانمستقل باشیدمستقل باشیدروز شهادتروز شهادتسازش ممنوعسازش ممنوعاتحاد مسلماناناتحاد مسلمانان مبارزه علیه اسرائیل صفحه 2