روز شهادتروز شهادتسازش ممنوعسازش ممنوعاتحاد مسلماناناتحاد مسلماناناسلام تقلبیاسلام تقلبیدولت‌های ضد بشردولت‌های ضد بشرطبل‌های تو خالیطبل‌های تو خالیتا آخر مبارزیم...تا آخر مبارزیم...ملت ما همه سربازندملت ما همه سربازندواللّه ولیّ التوفیقواللّه ولیّ التوفیق مبارزه علیه اسرائیل صفحه 2