خیانت دوستانخیانت دوستاننظر امام درباره «حذف شرط مرجعیت رهبر»نظر امام درباره «حذف شرط مرجعیت رهبر» این ترقه‌بازی ها در اراده ملت ایران تاثیری ندارد این ترقه‌بازی ها در اراده ملت ایران تاثیری نداردخدمت ارزنده آیت الله منتظری به استکبار!خدمت ارزنده آیت الله منتظری به استکبار!ششم فروردین ۶۸، وقتی امام آرزوی مرگ کرد!ششم فروردین ۶۸، وقتی امام آرزوی مرگ کرد!مردی که قلب امام را شکست!مردی که قلب امام را شکست! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی