تمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندبسیج منحصر به ایران نیستبسیج منحصر به ایران نیستبسیج طلبه و دانشجو؛ پاسدار اصول نه شرقی نه غربیبسیج طلبه و دانشجو؛ پاسدار اصول نه شرقی نه غربی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی