بسیج طلبه و دانشجو؛ پاسدار اصول نه شرقی نه غربی

امروز یکی از ضروری‌ترین تشکل‌ها، بسیج دانشجو و طلبه است. طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه‌ها باید با تمام توان خود در مراکزشان از انقلاب و اسلام دفاع کنند و فرزندان بسیجی‌ام در این دو مرکز، پاسدار اصول تغییرناپذیر «نه شرقی و نه غربی» باشند. ۲ آذر ۱۳۶۷

 وان اکثر التشکیلات ضروره الیوم تعبئه الطلبه الجامعیین وطلبه العلوم الدینیه. فمن واجب طلبه العلوم الدینیه وطلبه الجامعات الدفاع بکل قوه عن الثوره والإسلام انطلاقاً من مواقعهم، وینبغی لابنائی التعبویین فی هذین المرکزین العلمیین، ان یکونوا الحارس الامین للمبدا الخالد (اللا شرقیه واللاغربیه). ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۹

Today, one of the most indispensable organizations is the student and seminary Basij. The students of theology and students of universities should exert their utmost efforts in defending the revolution and Islam in their respective centers. My Basiji children in these two centers should be the guards of the unalterable principle of "neither East nor West. November 23, 1988

دریافت طرح
اشتراک بسیج طلبه و دانشجو؛ پاسدار اصول نه شرقی نه غربی
کلیدواژه:
بسیجبسیج پس از انقلاببسیج و مسئولیت‌هاحوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهدانشگاه و رسالت آندانشجویانروحانیت و مسئولیت‌هادانشگاه و دانشگاهیانبسیج دانشجوییبسیج طلبه