روز سیاه مسلمینروز سیاه مسلمیناگر مسلمین جهان با هم متحد میشدند...اگر مسلمین جهان با هم متحد میشدند...دولت‌های اسلامی تزکیه نشده‌انددولت‌های اسلامی تزکیه نشده‌اند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی