می خواهند شعارهای اسلامی و حسینی را، که برای احیای اسلام و برقراری حکومت عدل است، با مسلسل و توپ جواب دهندمی خواهند شعارهای اسلامی و حسینی را، که برای احیای اسلام و برقراری حکومت عدل است، با مسلسل و توپ جواب دهندشما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او.شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او.در پی دستگیری شیخ زکزاکیدر پی دستگیری شیخ زکزاکیبه مناسبت اربعین شهید آیت‌الله نمربه مناسبت اربعین شهید آیت‌الله نمربه مناسبت شهادت عالم مبارز آیت الله شیخ فضل الله نوریبه مناسبت شهادت عالم مبارز آیت الله شیخ فضل الله نوری عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی