مادران شجاع فرزندان اسلاممادران شجاع فرزندان اسلامزن مسلمان ایرانی در صحنهزن مسلمان ایرانی در صحنهزنان جامعه‌ساززنان جامعه‌سازنقشه این بود که جامعه را فاسد کنندنقشه این بود که جامعه را فاسد کنندعفاف حضرت زهرا(س)عفاف حضرت زهرا(س)امام(ره): برای زن ها کمال افتخار است که روز تولد حضرت صدیقه(سلام الله علیها) را روز زن قرار داده‌اندامام(ره): برای زن ها کمال افتخار است که روز تولد حضرت صدیقه(سلام الله علیها) را روز زن قرار داده‌اندمکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می‌زنند که فرزندان خود را از دست داده و مفتخرند به این امرمکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می‌زنند که فرزندان خود را از دست داده و مفتخرند به این امریک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسانیک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسانزنان در جامعه اسلامی آزادندزنان در جامعه اسلامی آزادند زنان صفحه 4