ملت بی‌باکملت بی‌باکهفده شهریور از «ایّام الله» استهفده شهریور از «ایّام الله» استای کاش «خمینی» در میان شما بودای کاش «خمینی» در میان شما بود عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی