بخشی از وصیتنامه شهید جهان آرابخشی از وصیتنامه شهید جهان آراخنده عیسی(ع) و تعجب یحیی(ع)خنده عیسی(ع) و تعجب یحیی(ع)یک بار هم ناقوس‌ها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآوریدیک بار هم ناقوس‌ها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآورید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی