خنده عیسی(ع) و تعجب یحیی(ع)

هنگامی که یحیی علیه السّلام دید حضرت عیسی علیه السّلام می‌خندد به او اعتراض کرد و گفت: «گویی تو از مکر و عذاب خدا ایمن شده‌ای که می‌خندی؟» حضرت عیسی در پاسخش گفت: «گویی تو از فضل و رحمت الهی مایوس گشته‌ای؟» پس خداوند به آنان وحی کرد که: «هر یک از شما که گمانش به من نیکوتر است من او را دوست‏تر دارم»

شرح دعای سحر، صفحه ۶۱

دریافت طرح
اشتراک خنده عیسی(ع) و تعجب یحیی(ع)
کلیدواژه:
اخلاقعرفانحضرت عیسی (ع)خداشناسیصفات خداشرح دعای سحرتقرب به خدا