اسلام ایران غیر از اسلام آنان است که از مهره های آمریکا پشتیبانی می کننداسلام ایران غیر از اسلام آنان است که از مهره های آمریکا پشتیبانی می کنندتبدیل مراکز وهابیت به کانون‌های فتنه و جاسوسیتبدیل مراکز وهابیت به کانون‌های فتنه و جاسوسیمنشاء ضعف مسلمین و فساد ممالک اسلامیمنشاء ضعف مسلمین و فساد ممالک اسلامیانگیزه تسلیم و سازش با آمریکاانگیزه تسلیم و سازش با آمریکااین حکومت‌های نادان به جنایات آمریکا و اسراییل صحه می‌گذارنداین حکومت‌های نادان به جنایات آمریکا و اسراییل صحه می‌گذارنداگر مسلمین مجتمع بودند هرکدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند او را سیل می برداگر مسلمین مجتمع بودند هرکدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند او را سیل می بردمقدمه وصیتنامه امام | آخوندهایی که مدّاح محمدرضا پهلوی بودند!مقدمه وصیتنامه امام | آخوندهایی که مدّاح محمدرضا پهلوی بودند!طرفداران اسلام سرمایه داری و اسلام مرفهین بی درد را طرد کنید و به دیگران معرفی کنیدطرفداران اسلام سرمایه داری و اسلام مرفهین بی درد را طرد کنید و به دیگران معرفی کنید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی