کید و مکر دشمنانکید و مکر دشمناندنیای ظلم و ستم و بیداددنیای ظلم و ستم و بیدادقبول قطعنامهقبول قطعنامهروحانیون متعهدروحانیون متعهدمنطق استکبار جهانیمنطق استکبار جهانیالفبای مبارزهالفبای مبارزهدرد فقر و محرومیت و استضعافدرد فقر و محرومیت و استضعافراهی جز مبارزه نمانده استراهی جز مبارزه نمانده استمعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مامعتقدین به اصول انقلاب اسلامی ما پذیرش قطعنامه 598 صفحه 3