در سال جدید همه با هم برادر باشند و با هم درمصالح کشور پیش برونددر سال جدید همه با هم برادر باشند و با هم درمصالح کشور پیش بروندوحدت قوای سه‌گانهوحدت قوای سه‌گانهمیوه اختلاف ما را آمریکا می‌چیندمیوه اختلاف ما را آمریکا می‌چیندپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندتسلط قدرتهای بزرگ نتیجه اختلاف شیعه و سنیتسلط قدرتهای بزرگ نتیجه اختلاف شیعه و سنیشکست طرح ریزی دشمنان، با وحدتشکست طرح ریزی دشمنان، با وحدتاحساس خطر از دوستان نادان تفرقه‌افکن و دشمنان توطئه‌گراحساس خطر از دوستان نادان تفرقه‌افکن و دشمنان توطئه‌گربند"الف" وصیتنامه امام | رمز بقای جمهوری اسلامیبند"الف" وصیتنامه امام | رمز بقای جمهوری اسلامیاتفاق کلمه داشته باشیداتفاق کلمه داشته باشید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی