جنگ پابرهنگانجنگ پابرهنگانصدور تجربه‌هاصدور تجربه‌هادفاع تا آخرین قطره خوندفاع تا آخرین قطره خونبنیه دفاعی، همیشه در اوجبنیه دفاعی، همیشه در اوججنگ ما و فلسطینجنگ ما و فلسطینپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بودپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بودنام ملت ایران در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت استنام ملت ایران در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت استاز آخوند درباری تا روحانی وارستهاز آخوند درباری تا روحانی وارستهبا قبول صلح کسی تصور نکند که ما از تقویت بنیه دفاعی بی‌نیاز شده‌ایمبا قبول صلح کسی تصور نکند که ما از تقویت بنیه دفاعی بی‌نیاز شده‌ایم دفاع و ایستادگی صفحه 2