کسانی را انتخاب کنید که از تَشَرِ اجانب نترسند کسانی را انتخاب کنید که از تَشَرِ اجانب نترسند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی