بی‌آبرویی برای کشوربی‌آبرویی برای کشورای سران اسلام، به داد اسلام برسیدای سران اسلام، به داد اسلام برسیددادگاه ایران حق محاکمه ندارددادگاه ایران حق محاکمه نداردباور نمیکنیمباور نمیکنیمتجزیه مملکتتجزیه مملکتیادتان نرود محمد رضا رایادتان نرود محمد رضا راایران وابسته و ذلیلایران وابسته و ذلیلتا آخرین نفستا آخرین نفسوابستگی ذلت باروابستگی ذلت بار محمدرضا شاه پهلوی صفحه 3