خیانت به مملکت

خدایا، اینها خیانت کردند به مملکت ما. خدایا، دولت به مملکت ما خیانت کرد؛ به اسلام خیانت کرد؛ به قرآن خیانت کرد. وکلای مجلسین خیانت کردند، آنهایی که رای دادند، خیانت کردند به این مملکت. دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستند! از وکالت معزولند. ۴ آبان ۱۳۴۳

الهی إن هولاء قد خانوا بلدنا. الهی لقد خانت الحکومه بلدنا، الهی لقد خانوا الاسلام وخانوا القرآن، وخان نواب المجلس، وقد خان الذین صوتوا علی هذا المشروع. ولیعلم العالم انهم لیسوا نواب ایران، وهم معزولون عن النیابه. ۲۰ جمادی الثانی ۱۳۸۴

O God, they have committed treason against this country. O God, this government has committed treason against this country, against Islam, against the Qur'an. All those who voted in favor of this affair are traitors. The whole world must know that they are not the representatives of Iran! October 26, 1964

دریافت طرح
اشتراک خیانت به مملکت
کلیدواژه:
استقلالمحمدرضا شاه پهلویکاپیتولاسیوندولتخیانتذلتمجلس شورای ملی