خودمان را پیدا کنیمخودمان را پیدا کنیماعتماد به همت جواناناعتماد به همت جوانانکشور را اسیر قدرت‌های بزرگ نکندکشور را اسیر قدرت‌های بزرگ نکندتوصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به محرومان و مستضعفانتربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود پشتیبان شما خداستپشتیبان شما خداستوابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشیداین ایران را نمی‌خواهنداین ایران را نمی‌خواهندقطع وابستگی‌هاقطع وابستگی‌ها استقلال صفحه 2