وصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیوصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیوصیت امام | در خدمت خداوندوصیت امام | در خدمت خداوندوصیت امام | قدر نعمت بزرگوصیت امام | قدر نعمت بزرگاسطوره‌های سرنوشت سازاسطوره‌های سرنوشت سازایستاده مثل سروایستاده مثل سروخودمان را پیدا کنیمخودمان را پیدا کنیماعتماد به همت جواناناعتماد به همت جوانانکشور را اسیر قدرت‌های بزرگ نکندکشور را اسیر قدرت‌های بزرگ نکندتوصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به محرومان و مستضعفان استقلال صفحه 2