تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود پشتیبان شما خداستپشتیبان شما خداستوابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشیداین ایران را نمی‌خواهنداین ایران را نمی‌خواهندقطع وابستگی‌هاقطع وابستگی‌هااگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شوداگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شودما باید خودمان را پیدا کنیمما باید خودمان را پیدا کنیمانقلاب چون کوهی بر جای ماندانقلاب چون کوهی بر جای ماندملت ما دست رد به سینه همه زدملت ما دست رد به سینه همه زد استقلال صفحه 3