آنکه دامن می‌زند بر آتش جانم حبیب استآنکه دامن می‌زند بر آتش جانم حبیب استعاشق دوست ز رنگش پیداستعاشق دوست ز رنگش پیداستنترسیدنترسیدپیروزی حقپیروزی حقبرای خودمانبرای خودمانعظمت عاشوراعظمت عاشورااحیاگر مکتباحیاگر مکتبخداوندا عاشق دیدارتمخداوندا عاشق دیدارتمجز سر کوی‌ تو، ای‌ دوست! ندارم جاییجز سر کوی‌ تو، ای‌ دوست! ندارم جایی امام حسین (ع) صفحه 2